fbpx

Algemene voorwaarden:

 1. Algemene Voorwaarden (AV) van Ayurmitra praktijk, praktijk voor Natuurgeneeswijzen (hierna: Ayurmitra), gevestigd te Capelle aan den IJssel en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 72991291. De Algemene Voorwaarden zijn onder hetzelfde nummer bij de Kamer van Koophandel gedeponeerd. Uitsluitend deze algemene voorwaarden gelden. Afwijkende voorwaarden worden niet geaccepteerd.
 2. Ayurmitra behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden voor de toekomst te wijzigen. Wijzigingen in de algemene voorwaarden zijn pas van kracht nadat deze duidelijk door Ayurmitra zijn bekendgemaakt.
 3. Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden ongeldig blijkt te zijn door de toepassing van wet, regelgeving of een definitieve beslissing van een bevoegde rechtbank, zullen alle overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven

Artikel 1.     Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst gesloten tussen Ayurmitra en een cliënt.
 2. Ayurmitra behoudt het recht om ten allen tijden clienten te weigeren indien deze niet voldoen aan een goede hygiene of onder invloed zijn van geestverrruimende middelen en of andere verwachtingen hebben van de massages dan een therapeutische massage welke door Ayurmitra wordt aangeboden.
 3. Bij Ayurmitra kunnen zowel vrouwen als mannen terecht voor een respectvolle behandeling. Om misverstanden te voorkomen bespreken we vooraf wat en hoe gemasseerd zal worden en hoe de behandelingen worden gegeven.
 4. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

Artikel 2.   Behandeling

 1. De overeenkomst tussen Ayurmitra en de cliënt wordt aangegaan voor de duur van de behandeling.
 2. Ayurmitra zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren; op Ayurmitra rust een inspanningsverbintenis. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 3. Cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling, tijdig aan Ayurmitra worden medegedeeld.
 4. Ayurmitra heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 

Artikel 3. Het afzeggen van afspraken

Bij het maken van een online afspraak dient men alle gegevens naar waarheid in te vullen, alleen dan kunnen kan de afspraak worden bevestigd. Als er gegevens ontbreken dan wordt de afspraak niet ingepland. Indien u een afspraak wilt annuleren, dan horen wij dit graag zo spoedig mogelijk. Een afspraak dient minimaal 48 uur van te voren-, telefonisch of per email, te worden afgezegd. Bij geen of een te late afzegging zijn wij genoodzaakt de gereserveerde tijd volledig bij u in rekening te brengen
Wanneer u meerdere keren minder dan 48 uur van tevoren de afspraak annuleert of niet op uw afspraak aanwezig bent zonder ons daarvan te vergewissen, is Ayurmitra gerechtigd u als patiënt uit te schrijven. 

Komt u te laat dan gaat dat van uw behandel tijd af. Wij zijn niet verantwoordelijk voor uw verhindering zoals files, ziektes, diarree, kramp, kiespijn, ongeluk, familie problemen of autopech. Onze excuses hiervoor, maar wij zijn genoodzaakt om zulke maatregelen te nemen.

Artikel 4.   Betaling en incassokosten

 1. Betaling dient steeds te geschieden direct na behandeling of consult via een PIN-transactie, contant of automatische incasso op een door Ayurmitra aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Betalingen in termijnen of achteraf worden niet geaccepteerd.
 2. Indien de cliënt in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de cliënt van rechtswege in verzuim. De cliënt is alsdan een rente verschuldigd van 2% per nota, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de cliënt in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 3. Indien de cliënt in verzuim verkeert, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de cliënt. De buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom of het restant daarvan, vermeerderd met de wettelijke rente, met een minimum van € 40,- gedeeltelijke of volledig onbetaald gelaten factuur.
 4. Indien Ayurmitra echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren en de cliënt een zakelijke cliënt is, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de cliënt worden verhaald. De cliënt is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 5.   Aansprakelijkheid

 1. Ayurmitra is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Ayurmitra is uitgegaan van door of namens de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. Ayurmitra is evenmin aansprakelijk als adviezen niet of onjuist worden opgevolgd.
 2. Indien Ayurmitra aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Ayurmitra beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 3. Ayurmitra is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 4. Ayurmitra is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de kwaliteit en samenstelling van de door haar geadviseerde supplementen en/of medicijnen. De leverancier van deze supplementen, medicijnen, is hiervoor verantwoordelijk. Ayurmitra zal zover het in haar vermogen ligt meewerken aan de juiste afhandeling van een klacht over de geadviseerde supplementen, medicijnen.
 5. Ayurmitra is op geen enkele wijze aansprakelijk voor het NIET behalen van gewenste resultaten bij behandelingen als de cliënt zich niet heeft gehouden aan de voedingsadvies en het gebruik van geadviseerde supplementen.
 6. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Ayurmitra.
 7. Klachten:
  1. Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet de klacht zo spoedig mogelijk, doch binnen twee weken na ontdekking mondeling als zowel schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Ayurmitra Praktijk .
  2. Ayurmitra moet de klager binnen 5 werkdagen adequaat antwoord geven.
  3. Indien een klacht over de behandelingen gegrond is zal Ayurmitra de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt.
  4. Indien Ayurmitra en de klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan WKKGZ geschillencommissie, waar Ayurmitra Praktijk bij is aangesloten.